Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Sertifikaların Kazançları Nedir?

14.02.2013 13:42


accredited4.jpgMesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MYK'nın mesleki sınav ve belgelendirme amaçlı yetkilendirdiği kurum ve kuruluşların Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemine uyumlu sınav yaparak verdiği belgeye Mesleki Yeterlilik Belgesi denir. 

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir. 

Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmanın Yararları Nelerdir?

İşverenler İçin:
 • İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır,
 • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,
 • İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır,
 • Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.
 • Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen Geçici 10. Madde 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu madde gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumu'na (MYK) ait yeterlilik belgesine sahip çalışanların sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı 12-48 arasında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır. Asgari ücret ile çalışan tek bir personel için bile 12 aylık bu rakam 1,860.- TL ve 48 ay için ise 7,440.- TL.'dir. (Açıklama aşağıdadır.)
Bireyler İçin:
 • Meslek standartları kişiye, bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin  neler olduğunu göstermektedir,
 • Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir,
 • Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olanları Çalıştıran Şirketlere Teşvik

İlave İstihdam Teşviki (Geçici 10.Madde)

tesvik.jpg
25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen "Geçici 10. Madde" 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Aşağıda belirtilen koşulları taşıyan sigortalıları çalıştıran, prim borcu bulunmayan, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ileten işverenlerin işyerlerinde çalışan sigortalıların teşvik kapsamında olup olmadığını beliryebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu online e-bildirge sistemi üzerinden uygulama ekranı oluşturmuş ve uygulama detayı ile ilgili linkteki kılavuzu yayınlamıştır.

İlave İstihdam Teşvikinden Yararlanma Koşulları

01.03.2011 – 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,

 • 01.03.2011 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan,
 • İşe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olan,
 • İşe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvelik Kurumu'na verilen prim ve hizmet belgesinde yer alan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
 • Aşağıda detayı belirtilen destek unsurlarını taşıyan,

İşçilerin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Geçici 10. Madde, teşvikten yararlanma koşulları haricinde sigortalıların niteliğine ve yaşına göre yararlanacağı teşvik süresi ve ek koşulları belirten destek unsurunu eklemiştir. Şöyle ki;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

 1. Mesleki yeterlik belgesi sahipleri kırksekiz ay süreyle,
 2. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler otuzaltı ay süreyle,
 3. Mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenim, yüksek öğretim kurumu mezunu olmayan ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olan işçiler yirmidört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden;

 1. Mesleki yeterlik belgesi sahipleri yirmidört ay süreyle,
 2. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler yirmi dört ay süreyle,
 3. İlk iki maddedeki koşulları sağlayan kişiler Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde yirmi dört aylık süreye altı ay ilave edilmesiyle otuz ay süreyle,

c) 5510 sayılı Kanunun 4 (a) bendi kapsamında sigortalı çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyük olup hiçbir mesleki eğitim belgesine sahip olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumu mezunu olmayan veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen işçinin İşkur'a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda altı ay süreyle,

sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

Destek unsurlarından yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen koşulları taşıyan işverenlerin teşvikten yararlanabilmesi için ayrıca,

 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermesi,
 • Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'na idari para cezası, prim, gecikme cezası gibi borcunun bulunmaması,borcu var ise borcunu yapılandırması şarttır.

Geçiçi Madde 10 ile sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz.


İlave İstihdam Teşvik'inden Kimler Yararlanamaz ?

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurtdışında çalışan sigortalılar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sigortalılar, kamu kuruluşlarına hizmet veren özel sektör işyerlerinde çalışan sigortalılar İlave istihdam teşviki'nden yararlanamaz.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler 1 yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

Teşvik Miktarının Hesaplanması

Örnek 1: Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim oranı %1 olan ve toplam 20 sigortalı çalıştıran işyerinde bu sigortalılara ilave olarak 3 işçinin işe alındığını ve işçilerin prime esas kazanç tutarının 796,50 TL olduğunu varsaydığımızda işverenin ek olarak işe aldığı sigortalılar için sigortalı başına yararlanacağı ilave istihdam teşviki tutarını hesaplayalım;


İşveren Payı:

Kısa Vadeli Sigortalı Kolları Prim Oranı : %1
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Prim Oranı: %11
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı: %7,5
Toplam Prim Oranı: %19,5
İşveren Hissesi: 796,50 * % 19,5 = 155,32


İşçi Payı

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Prim Oranı: %9
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı: %5
Toplam Prim Oranı: %14
Sigortalı Hissesi: 796,50 * % 14 = 111,51

 

Toplam Net Prim Tutarı: 266,83

İlave İstihdam Teşviki İndirimi: 155,32 (işveren payı)
Ödenecek Net Prim Tutarı: 111,51

İşsizlik Sigortası (%3):23,90
Damga Vergisi: 14,80
Toplam Net Prim Tutarı: 150,21 TL olacaktır.


Bu internet sitesi Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinin sorumluluğu yalnızca TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve
TÜBİDER İktisadi İşletmesi VOC Test Merkezi'ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


Tasarım ve Uygulama: Çizgi Software @ 2012
Lütfen bekleyiniz!